Dutch Society for Clinical Pharmacology & BiopharmacyTOP Publicatie Commissie

Prof. dr. H.J. Guchelaar, Voorzitter
Leiden

Prof. dr. T. van Gelder
Rotterdam

Prof. dr. J.N.J.M. de Hoon
Leuven


NVKFB TOP publicatie

Reglement Jaarlijkse prijs NVKFB TOP-publicatie


 • De Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB) stelt uit haar middelen jaarlijks een bedrag van € 500,-- ter beschikking voor de jaarlijkse zgn. ‘NVKFB TOP-Publicatie Prijs’. Dit bedrag wordt éénmaal per jaar uitgekeerd in de vorm van een ‘educational grant’ voor de beste (Nederlands- of Engelstalige) klinisch farmacologische publicatie van één van de leden van de NVKFB. De winnaar kan de prijs bij de NVKFB verzilveren door bekend te maken aan welk educatief doel op het terrein van de klinische farmacologie en/of biofarmacie hij/zij het bedrag wil besteden.
 • De jury bestaat uit minimaal 3 bestuursleden van de NVKFB. De jury selecteert per jaar de ‘beste’ publicatie.
 • Per jaar wordt aan de leden van de NVKFB een oproep gedaan voor inzending van meedingende publicaties. In aanmerking komen originele klinisch farmacologische publicaties die in het voorafgaande kalenderjaar zijn verschenen in een Engelstalig of Nederlandstalig onafhankelijk, peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift of beschikbaar waren in ePub. Er is geen beperking met betrekking tot de in aanmerking komende tijdschriften. In principe komen alle klinisch farmacologische publicaties in aanmerking, met uitzondering van: opiniestukken, reviews, abstracts, referaten, redactionele bijdragen en publicaties in gesponsorde supplementen.
 • Voorwaarde voor mededinging is dat de eerste auteur van de publicatie werkzaam is in het Nederlands taalgebied, en dat hij of zij lid is van de NVKFB. Men hoeft geen geregistreerd klinisch farmacoloog te zijn om voor de prijs in aanmerking te komen.
 • Elk lid kan jaarlijks slechts 1 publicatie als eerste auteur inzenden die in aanmerking komt voor “NVKFB TOP-Publicatie Prijs”.
 • De artikelen worden door de jury beoordeeld op een aantal aspecten, zoals vermeld op de scoringslijsten in de bijlage. Tijdens een overleg van de jury wordt de winnaar vastgesteld, in eerste instantie diegene die de hoogste totaalscore heeft behaald. Tevens wordt ter vergadering vastgesteld wie van de juryleden voor de winnaar een judicium opstelt.
 • De voorzitter van de jury draagt de beoogde prijswinnaar voor bij het bestuur van de vereniging, die hierover een besluit neemt.
 • De voorzitter van de jury bericht hierna de prijswinnaar en verzoekt de prijswinnaar bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn en bij die gelegenheid een korte presentatie over de publicatie te verzorgen.
 • Na acceptatie door de prijswinnaar, bericht de voorzitter de penningmeester van de vereniging en verstrekt de gegevens van de winnaar.
 • De prijs wordt in principe in het wetenschappelijke deel van de najaars-ledenvergadering van de NVKFB door de voorzitter van de NVKFB uitgereikt aan betrokkene, waarbij de voorzitter van de jury een judicium uitspreekt. Tijdens de hierop volgende voorjaarsvergadering wordt de prijswinnaar gevraagd om een samenvattende presentatie te geven van de TOP-publicatie.
 • De portefeuillehouder Website van de NVKFB ziet toe op berichtgeving over de prijswinnaars, ten minste via de website van de vereniging.
 • De NVKFB publiceert jaarlijks de naam van de prijswinnaar in een medium van de vereniging.
 • Per uitzondering is het mogelijk om, wegens onvoldoende kwaliteit van de aangemelde publicaties, geen prijs uit te reiken.

Beoordelingscriteria Artikelen voor de NVKFB TOP-Publicatie prijs


 • Wetenschappelijke merites
 • Originaliteit
 • Actualiteit
 • Bijdrage aan de meningsvorming
 • Validiteit van de conclusies, resp. van de boodschap
 • Bijdrage aan de beroepsuitoefening van de klinische farmacologie
 • Opbouw van het artikel
 • Uitstraling buiten de eigen beroepsgroep
 • Kwaliteit van het tijdschrift

VERDER WORDEN DE VOLGENDE BELEIDSLIJNEN GEHANTEERD:


 • De 1e auteur van een publicatie mag geen lid zijn van de jury.
 • Een jurylid kan wel co-auteur zijn van een ingediende publicatie. In voorkomend geval dient het jurylid/co-auteur betreffende publicatie niet te scoren.
 • Ieder lid van de jury geeft voorafgaande aan de vergadering van de jury zijn scoringsresultaten door aan de voorzitter, zodat deze reeds vóór de vergadering alles getotaliseerd heeft.
 • In principe komen ook publicaties, voortvloeiend uit promotie-onderzoek in aanmerking voor deze prijzen; indien de kandidaat de proefschriftprijs heeft gewonnen komen de publicaties van het proefschrift niet meer in aanmerking voor de Top-Publicatie Prijs.
 • Een 1e auteur kan meerdere keren een prijs winnen, echter niet over hetzelfde onderwerp c.q. binnen hetzelfde project/promotie-onderzoek en tenminste 2 jaar na de vorige prijs. Dit heeft dan ook als consequentie dat een publicatie van een eerdere winnende 1e auteur, pas 2 jaar na de vorige prijs weer kan geselecteerd worden.
 • Als 1e auteur kunnen meedingen alle NVKFB-leden.

NVKFB / Prijs TOP-publicatie reglement / versie 12 novenber 2012